خانه » مواد متشکله زعفران (قسمت دوم)

مواد متشکله زعفران (قسمت دوم)

by admin

مواد تشکیل دهنده زعفران

مواد تشکیل دهنده زعفران:  ماده رنگی زعفران به دلیل وجود کروسین (Crosin) یا کروکوزید  (Crocoside) است.

عطر اسانس زعفران مربوط به سافرانال (Safranal) است.

پیکروکروسین (Picrocrocin) یا پیکروزینوزید (Picrocrosinoside) در اثر هیدرولیز به گلوکز و سافرانال (Safranal) تجزیه می شود و کروسین (Crosin) یا کروکوزید  (Crocoside) ماده رنگی زعفران را تشکیل می دهد که نوعی کاروتنوئید (Carotenoid) است و از هیدرولیز (Hydrolysis) آن جنتیوبیوز (Gentiobiose) و کروستین (Crosetin) ایجاد می شود.

زعفران حاوی مخلوطی از گلوکوزیدهای زرد رنگ (Glucoside) است

و علاوه بر این دارای استرهای گلیسیرین  اسیدهای پالمتیک، استئاریک (Stearic)، لوریک (Lauric) و اولئیک (Oleic)، ویتامین B1 و b2، نشاسته، آلفا و بتا و گاما کاروتن، گزانتوفیل، هنری آکونتان (Hentriacontane)، لیکوپین (Lycopine) وزاگزانتین (Zeaxanthin) می باشد.

قسمت اول مقاله

0 comment

related articles