خانه » مشخصات آویشن شیرازی و نام های گیاه آویشن شیرازی

مشخصات آویشن شیرازی و نام های گیاه آویشن شیرازی

by admin
مشخصات آویشن شیرازی

آویشن شیرازی گیاهی بوته ای به ارتفاع 80-40 سانتی متر، معطر با شاخه های درهم پیچیده و دارای ساقه های متعدد، نازک و بسیار منشعب است.

آویشن شیرازی چیست

سر شاخه های خشک شده گیاه Zataria Multiflora Boiss. از خانواده نعناع (Labiatae) است که حداقل واجد 6/0 درصد اسانس می باشد.

نام های گیاه آویشن شیرازی

نام علمی آویشن شیرازی : Zataria Multifllora Boiss.

نام انگلیسی آویشن شیرازی : .,Zaatar shirazi Thyme

نام های فارسی آویشن شیرازی : آویشن شیرازی، آویشن پهن، آفشن، آبشن شیرازی، آویشم.

نام عربی آویشن شیرازی : زعتر.

مشخصات گیاه آویشن شیرازی

گیاهی بوته ای به ارتفاع 80-40 سانتی متر، معطر با شاخه های درهم پیچیده و دارای ساقه های متعدد، نازک و بسیار منشعب است.

برگ ها آن کوتاه، دارای دمبرگ کوتاه، مدور یا بیضی شکل به طول و عرض (-3)  7-5 (-13) میلی متر،

در قاعده مقطع تا تقریبا قلبی شکل، در انتها مدور و نوکچه دار است.

گل های آن سفید رنگ و کوچک گویچه ای، بسیار متراکم و جام گل گل سفید و کمی طویل تر ازکاسه گل می باشد.

0 comment

related articles