خانه » اندام دارویی زعفران و پراکندگی جغرافیایی زعفران در ایران و جهان

اندام دارویی زعفران و پراکندگی جغرافیایی زعفران در ایران و جهان

by admin

اندام دارویی زعفران و پراکندگی جغرافیایی زعفران در ایران و جهان و زمان جمع آوری زعفران در این مقاله توضیح داده می شود.

ناحیه انتهای خامه و کلاله زعفران؛ بخش مورد استفاده زعفران است.

هند و بخش هایی از اروپا و ایران مرکز تولید زعفران است.

اندام دارویی زعفران

ناحیه انتهای خامه و کلاله زعفران؛ بخش مورد استفاده زعفران است.

پراکندگی جغرافیایی زعفران

پراکندگی جهانی: هند، ایران و بخش هایی از اروپا

پراکندگی در ایران: فارس (شیراز، فیروز آباد)، اراک (اشتران کوه در جنوب اراک، بین اراک و ازنا)،

کرمانشاه (دالاخانی بین اراک و کرمانشاه) در مناطق شرقی استان خراسان بخصوص قائنات.

زمان جمع آوری زعفران

زمان گلدهی این گیاه در ماه های مهر و آبان و زمان برداشت صبح ها در هنگام شکفتن گل در همان ایام می باشد.

0 comment

related articles