خانه » اینکوترمز2020

اینکوترمز2020

by admin

اینکوترمز2020

اینکوترمز2020: امروزه به علت پیشرفت تکنولوژی، تبدیل شدن جهان به  دهکده جهانی، پیشرفت وسایل حمل و نقل و ترانزیت خارجی، حجم فروش و مبادلات تجاری در بین کشورها بسیار زیاد شده است.

هم زمان با پیچیدگی تجارت جهانی، و افزایش حجم فروش کالاها، خریداران و فروشندگان در سطح بین الملل برای فروش ایمن به قردادهای تجاری نیاز دارند که از بروز اختلافات جلوگیری شود.

اینکوترمز چیست؟

اینکوترمز(Incoterms)از ترکیب سه کلمه تشکیل شده است این سه کلمه عبارت است:

International Commercial Terms

به معنی اصطلاحات بین المللی بازرگانی است.

قواعد اینکوترمز موجب تسهیل تجارت در سطح بین الملل می شوند.

در سال 1936 اتاق بازرگانی بین المللی قواعد اینکوترمز را به عنوان یک استاندارد قراردادی تنظیم کرد که مورد استقبال تجار در سطح جهانی قرار گرفت.

قواعد اینکوترمز شامل 11 اصطلاح اختصاری سه حرفی است که هزینه ها، وظایف و خطرها را از مرحله فروش تا تحویل کالا از فروشنده به خریدار را توصیف می کند.

 فواید قواعد اینکوترمز

مسئولیت ها، هزینه ها، ریسک ها و خطرات بین فروشنده و خریدار را به صورت استاندارد مشخص می کند.

محل یا بندر تحویل ، وسیله حمل و نقل کالا،  تعهدات خریدار و فروشنده را نسبت به بیمه را مشخص می کند.

تفسیر قرار داد تجاری بین فروشنده و خریدار با توجه  به اینکوترمز به کار برده شده را تسهیل می کند.

قواعد مربوط به همه شیوه های حمل
 • EX Works: EXW
 • Free CArrier: FCA
 • Carriage Paid To: CPT
 • Delivered At Place: DAP
 • Delivered At Place Unloaded: DPU
 • Delivered Duty Paid: DDP
قواعد مربوط  به روش حمل دریایی
 • Free On Board: FOB
 • Free Alongside Ship:FAC
 • Cost Insurance And Freight: CIF
 • Cost And FReight : CFR

قواعد اینکوترمز 2020 واژه کامل شرح  

محل انتقال ریسک کالا

بارگیری

از محل

فروشنده

بارگیری

در مبدا

انتخاب حمل کننده و انعقاد قرارداد حمل هزینه حمل بین المللی ترخیص

صادراتی

تخلیه در مقصد ترخیص وارداتی
EXW Ex-works تحویل  در محل تعیین شده فروشنده کف محل تعیین شده فروشنده خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار
FOB Free On Board تحویل روی شناور در بندر مبدا تعیین شده بندر مبدا روی شناور فروشنده فروشنده خریدار خریدار فروشنده خریدار خریدار
CIF Cost Insurance & Freight ارزش، کرایه و هزینه بیمه پرداخت شده تا بندر مقصد بندر مبدا روی شناور فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده مسکوت خریدار
CFR Cost & Freight هزینه ها و کرایه حمل تا بندر مقصد تعیین شده بندر مبدا روی شناور فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده مسکوت خریدار
FCA Free Carrier تحویل به حمل کننده در محل مبدا تعیین شده محل و نقطه تعیین شده در مبدا فروشنده خریدارو فروشنده خریدار خریدار فروشنده خریدار خریدار
CPT Carriage Paid To کرایه پرداخت شده تا محل مقصد تعیین شده محل و مقطه تعیین شده در مبدا فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده مسکوت خریدار
CIP Carriage & Insurance Paid To  کرایه و هزینه بیمه پرداخت شده تا محل مقصد تعیین شده محل و نقطه تعیین شده در مبدا فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده مسکوت خریدار
FAS Free Alongside Ship تحویل کنار شناور در بندر مبدا حمل بندر مبدا کنار شناور (روی اسکله) فروشنده خریدار خریدار خریدار فروشنده خریدار خریدار
DAP Delivered At Place تحویل ر محل مقرر در مقصد تعیین شده محل تعیین شده در مقصد فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده خریدار خریدار
DDP Delivered Duty Paid تحویل کالا در مقصصد تعیین شده بعد از ترخیص وارداتی محل تعیین شده بعد از ترخیص گمرکی واردات فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده خریدار و فروشنده فروشنده
DPU Delivered At Place Unloaded تحویل کالا در نقطه مشخص فروشنده محل فروشنده بعد از تخلیه کالا فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده خریدار
اینکوترمز2020(INCOTERMS 2020)

1- Ex-works(EXW): تحویل کالا در محل کار یا نقطه مشخص فروشنده برای تحویل کالا

 • فروشنده ه در قبال خریدار برای بارگیری کالا و تشریفات گمرکی هیچ گونه تعهدی ندارد.
 • از این قاعده اینکوترمز برای هر شیوه حملی می توان استفاده کرد.
 • در این قاعده باید نقطه دقیق محل تحویل مشخص شود.
 • مسئولیت هزینه ها و ریسک در جریان تحویل گرفتن کالا از نقطه مورد توافق در محل تحویل بر عهده خریدار است.
 • در این قاعده فروشنده فقط ملزم به تهیه اسنادی است که خریدار برای صادرات کالا از محل مبدا نیاز دارد.
 • بعد از تحویل کالا در محل مقرر، ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می شود.

2- Free On Board   (FOB): تحویل کالا روی عرشه کشتی با ذکر نام بندر مورد نظر برای بارگیری

 • از این قاعده فقط برای روش حمل از طریق دریا یا آبراهه های داخلی استفاده می شود.
 • هنگامی که فروشنده کالا را روی عرشه کشتی، در بندر و نقطه مشخص شده توسط خریدار تحویل می دهد به ریسک خود پایان می دهد.
 • بعد از تحویل کالا در عرصه کشتی، مسئولیت و خطرات از بین رفتن کالا به عهده خریدار است.
 • در این قاعده اینکوترمز، در صورت اقتضاء مسئولیت و مراحل صادرات کالا، اخذ اجازه نامه ها، صدور گواهی نامه ها و تشریفات گمرکی بر عهده فروشنده است.
 • فروشنده در مورد ترخیص کالا جهت واردات، پرداخت عوارض ورود، ترانزیت کالا از کشور ثالث ، که کالا از آن عبور می کند و تشریفات گمرکی برای واردات کالا هیچ گونه تعهدی ندارد.

3- Cost, Insurance & Freight  (CIF): قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد

 • این قاعده فقط برای شیوه حمل از طریق دریا یا آبراهه داخلی کاربرد دارد.
 • هنگامی که فروشنده کالا را در عرصه کشتی بندرمبدا، تحویل می دهد یا کالایی را تهیه می کند که قبلا به همین نحو تحویل داده است.
 • مسئولیت خطر از بین رفتن کالا تا هنگامی که کالا بر روی عرشه کشتی منتقل می شود بر عهده فروشنده است.
 • اگر فروشنده به موجب قرارداد حمل، هزینه هایی را در ارتباط با تخلیه کالا در نقطه تعیین شده در بندر مقصد متحمل شود، حق مطالبه هزینه را از خریدار ندارد.
 • فروشنده ملزم به تهیه حداقل بیمه است به منظور اینکه مسئولیت خریدار از بابت خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا در جریان حمل را پوشش دهد.
 • بر طبق این قاعده، فروشنده مسئولیت ترخیص جهت صادرات کالا را بر عهده دارد.
 • کلیه هزینه های گمرکی و ترخیص کالا در بندر مقصد به عهده خریدار است.
 • فروشنده باید قرارداد حمل و نقل کالا را از بندر مبدا تا بندر مقصد، با شرکت حمل مورد نظر منعقد کند.

4- Cost & Freight  (CFR): قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد

 • فروشنده کالا را روی عرشه کشتی تحویل می دهد یا کالایی را تهیه می کند که قبلا به همین نحو تحویل داده شده است.

هنگامی که کالا رو عرشه کشتی بندر مبدا قرار می گیرد، خطر از بین رفتن یا آسیب دیدن کالا به خریدار منتقل می شود.

 • اگر فروشنده بر اساس قرارداد حمل خود متحمل هزینه در خصوص تخلیه در نقطه مشخص شده در بندر مقصد شود، اجازه ندارد چنین هزینه ای را از خریدار مطالبه کند.
 • فروشنده برای ترخیص کالا و پرداخت عوارض گمرکی برای واردات کالا، هیچ گونه تعهدی ندارد.
 • از این قاعده فقط برای حمل و نقل از طریق دریا یا آبراهه های داخلی استفاده می شود.
 • فروشنده باید مراحل صادرات کالا و ترانزیت را بر عهده بگیرد.
 • فروشنده باید قرارداد حمل کالا تا بندر مقصد با شرکت حمل منعقد کند، کرایه و هزینه لازم بپردازد.
 • فروشنده هیچ تعهدی در مورد بیمه کالا خریدار بر عهده ندارد.

5- Free Carrier  (FCA): تحویل کالا در محل تعیین شده به حمل کننده                       

 • فروشنده کالا را به حمل کننده یا هر شخص تعیین شده از طرف خریدار در محل تعیین شده تحویل می دهد.
 • اگر نحویل در انبار فروشنده باشد مسئولیت بارگیری بر عهده فروشنده است اگر محل تحویل در محلی غیر از انبار فروشنده باشد، فروشنده مسئولیتی در قبال بارگیری ندارد.
 • فروشنده درصورت اقتضاء باید گواهی ها و مدراک لازم جهت صادرات کالا را تهیه کند.
 • هنگامی که فروشنده کالا را در محل مقرر تعیین شده به خریدار تحویل می دهد، ریسک و خطر آسیب رسیدن کالا به خریدار منتقل می شود.
 • فروشنده در قبال واردات کالا و پرداخت عوارض گمرکی ، هیچ گونه تعهدی ندارد.
 • فروشنده برای انعقاد قرارداد حمل در برابر خریدار، هیچ گونه تعهدی ندارد.
 • فروشنده برای انعقاد قرارداد بیمه در برابر خریدار، هیچ گونه تعهدی ندارد.

6- Carriage Paid To  (CPT): پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد

 • فروشنده کالا را به حمل کننده یا شخص دیگری که خود تعیین کرده است در محل توافق شده تحویل می دهد.
 • فروشنده باید قرارداد حمل کالا را با شرکت حمل منعقد کند و هزینه های لازم را پرداخت کند.
 • فروشنده در قبال بیمه کالا، هیچ گونه تعهدی ندارد.
 • از این روش می توان برای هر شیوه حملی استفاده کرد.
 • فروشنده باید کلیه مدارک و گواهی نامه های لازم جهت صادرات کالا را تهیه کند.
 • فروشنده در قبال واردات ،ترخیص کالا، پرداخت هزینه و عوارض گمرگی واردات کالا در کشور مقصد ، هیچ گونه تعهدی ندارد.
 • اگر فروشنده با توجه به قرارداد حملی و نقلی که با شرکت حمل تنظیم کرده است هزینه ای را در مقصد بابت تخلیه کالا بپردازد اجازه ندارد این هزینه ها را از خریدار مطالبه کند.
 • محل دقیق که فروشنده باید کالا را به شرکت حمل تحویل دهد باید مشخص شود زیرا در آن محل ریسک بعد از تحویل کالا به شرکت حمل ، به خریدار منتقل می شود.
 • محل یا نقطه تحویل کالا در مقصد باید مشخص شود، زیرا فروشنده طبق آن محل تعیین شده در مقصد مورد نظر، باید کلیه هزینه های حمل را بپردازد و قرارداد حمل خود را تا آن جا تنظیم کند.
 • هنگامی که فروشنده کالا را به شرکت حمل تحویل می دهد، ریسک و مسئولیت فروشنده خاتمه می باید و فروشنده هیچ گونه مسئولیتی در قبال خطر آسیب رسیدن کالا را بر عهده ندارد.

7 Free Alongsid Ship  (FAC) تحویل کالا در کنار کشتی همراه با ذکر دقیق نام بندر تعیین شده برای بارگیری

 • از این قاعده فقط برای حمل از طریق دریا یا آبراهه های داخلی استفاده می شود.
 • فروشنده در قبال انعقاد قرارداد حمل و بیمه، در برابر خریدار تعهدی ندارد.
 • در این قاعده عقد قرار داد حمل، بیمه و بازرسی با خریدار است.
 • دراین قاعده طرفین (فروشنده و خریدار) باید محل دقیق بندر مورد نظر برای بارگیری را مشخص کنند.
 • فروشنده در صورت اقتضاء باید گواهی نامه ها، مجوزهای صادراتی کالا تهیه کند و کلیه تشریفات گمرکی را جهت صادرات کالا را انجام دهد.
 • فروشنده در قبال واردات کالا و پرداخت عوارض گمرکی جهت ورود کالا هیچ گونه تعهدی ندارد.
 • هنگامی که فروشنده کالا را در محل بندر تعیین شده برای بارگیری در کنار کشتی تحویل می دهد، مسئولیت و خطر از بین رفتن کالا از فروشنده به خریدار منتقل می شود.

8- Carriage & Insurance Piad To (CIP):   پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد

 • در این قاعده پرداخت هزینه حمل و بیمه کالا بر عهده فروشنده است.
 • در این قاعده نقطه مبدا و مقصد دقیق باید مشخص شود زیرا هزینه های حمل و بیمه آن بر عهده فروشنده است.
 • در قاعده CIP در اینکوترمز 2020، فروشنده باید مسئولیت خرید سطح بالاتری از پوشش بیمه (A) را بر عهده بگیرد.
 • در این قاعده فروشنده باید کلیه مدارک و گواهی نامه های لازم جهت صادرات کالا تهیه نماید.
 • فروشنده در مورد ترخیص کالا برای ورود و پرداخت عوارض گمرکی هیچ گونه تعهدی ندارد.
 • از این روش برای هر شیوه حمل و نقلی می توان استفاده کرد، قاعده CIP در مواردی که بیش از یک شیوه حمل استفاده می شود نیز به کار می رود.
 • هنگامی که فروشنده کالا را به شرکت حمل یا هر شخصی که خود تعیین کرده است در محل توافق شده تحویل می دهد، خطر ریسک و از بین رفتن کالا به خریدار منتقل می شود.
 • اگر فروشنده مطابق با قرداد حمل خود هزینه هایی در ارتباط با تخلیه کالا در محل تعیین شده در مقصد بپردازد، حق مطالبه چنین هزینه هایی را از خریدار ندارد.

9- Delivered At Place (DAP): تحویل کالا در محل مقرر تعیین شده در مقصد

 • در این قاعده اینکوترمز محل تحویل و مقصد یکی است.
 • فروشنده تعهدی برای انعقاد قرارداد بیمه ندارد.
 • فروشنده باید قرارداد حمل کالا را تا محل تعیین شده در مقصد بپردازد.
 • از این قاعده برای هر شیوه حمل و نقلی استفاده می شود، هم چنین در مواردی که بیش از یک شیوه حمل وجود دارد از این اینکوترمز استفاده می شود.
 • فروشنده کالا را در محل مقرر تعیین شده در مقصد، روی وسیله نقلیه آورنده کالا به صورت آماده برای تخلیه در اختیار خریدار قرار می دهد.
 • فروشنده کلیه خطرات مربوط به آسیب دیدن کالا و هزینه های ارسال کالا تا محل تعیین شده در مقصد بر عهده دارد.
 • نقطه دقیق مقصد در قرارداد بین طرفین باید مشخص شود، زیرا بعد از تحویل کالا در مقصد ریسک و خطر از بین رفتن کالا از فروشنده به خریدار منتقل می شود.
 • اگر فروشنده مطابق با قرارداد حمل خود، هزینه هایی را در هنگام تخلیه کالا در محل تعیین شده مقصد متحمل شود حق مطالبه این هزینه ها را از خریدار ندارد.

10- Delivered Duty Paid  (DDP): تحویل کالا در محل تعیین شده در مقصد با ترخیص و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

 • فروشنده پس از ترخیص برای ورود کالا در محل مقصد تعیین شده، روی وسیله نقلیه آورنده کالا به صورت آماده برای تخلیه، کالا را در اختیار خریدار قرار می دهد.
 • فروشنده کلیه های هزینه های حمل و عوارض گمرکی برای واردات کالا را باید بپردازد.
 • فروشنده مسئولیت کلیه خطرات متوجه کالا تا مقصد را بر عهده دارد.
 • در این شیوه محل تحویل و مقصد یکی است.
 • از این قاعده برای هر شیوه حمل و نقلی می توان استفاده کرد، همچنین در مواردی که بیش ار یک شیوه حمل استفاده می شود از این شیوهمی توان استفاده کرد.
 • محل دقیق تحویل در این شیوه باید مشخص شود زیرا مسئولیت وخطرات آسیب رسیدن به کالا تا نقطه مقصد مشخص شده برعهده فروشنده است، و پس از تحویل کالا در نقطه تعیین شده مقصد، ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می شود.
 • فروشنده باید کلیه مدارک و گواهی نامه های لازم جهت صادرات کالا را تهیه کند، هم چنین کلیه اقدامات و تشریفات لازم، جهت واردات کالا را انجام دهد و عوارض ورود پرداخت کند.

11- Delivered At Place Unloaded  (DPU):  تحویل در محل تخلیه شده

 • فروشنده کالا تخلیه شده در مقصد مشخص، به خریدار تحویل می دهد.
 • ازاین قاعده برای هر شیوه حمل و نقلی استفاده می شود، همچنین در مواردی که بیش از یک شیوه حمل استفاده می شود کاربرد دارد.
 • مسئولیت و ریسک ارسال کالا در محل مقصد تعیین شده به عهده فروشنده است و پس از تحویل کالا در محل تعیین شده ریسک به خریدار منتقل می شود.
 • محل تحویل کالا به صورت دقیق باید مشخص شود، زیرا بعد از تحویل کالا در محل تعیین شده خطرات و ریسک آسیب رسیدن به کالا به خریدار منتقل می شود.
 • فروشنده باید کلیه مدارک و گواهی های لازم را جهت صادرات کالا تهیه کند.
 • فروشنده در قبال واردات کالا و پرداخت عوارض ورود کالا هیچ گونه تعهدی ندارد.

 

تماس با ما

0 comment

related articles