خانه » مواد متشکله زعفران (قسمت اول)

مواد متشکله زعفران (قسمت اول)

by admin

مواد متشکله زعفران (قسمت اول)

گیاه زعفران: مقدار اسانس از 4/0 تا 3/1 درصد متغیر است و شامل: سافرانول (Safranol)، بتا-گاما-کا روتن (B-y-carotene)، لیکوپین (Lycopin)، پیکروسین (Picrosin) است.

مواد موجود در زعفران

مقدار اسانس از4/0 تا 3/1 درصد متغیر است.

کلاله های زعفران ایرانی حداقل 4/0 درصد اسانس دارد که،

مواد متشکله زعفران :

قسمت عمده را ترکیب آلدئیدی سافرانال (Safranal)، استرایزوپنتیل اسید بوتانوئیک (Butanolc Acid Isopropyl Ester ) و پنتان (Pentan) تشکیل می دهد.

از نظر ترکیبات شیمیایی پیاز زعفران سمی است و مصرف بیش از حد مجاز منجر به مرگ حیوانات می شود، خوردن بیش از حد مجاز مخدر است.

در گیاه زعفران گلوکوزید کروسین (Crocin)، کروستین (Crocetin) پیکروکروسین (Picrocrocin) و اسانس روغنی فرار وجود دارد.

به علاوه در زعفران سافرانول (Safranol)، بتا-گاما-کا روتن (B-y-carotene)، لیکوپین (Lycopin)، پیکروسین (Picrosin) وجود دارد.

قسمت دوم مقاله

0 comment

related articles